SQL PI()函数

广告位

PI() 这个函数简单的返回圆周率PI的值。SQL内部存储PI的全双精度值。 SQL>SELECT PI…

PI()

这个函数简单的返回圆周率PI的值。SQL内部存储PI的全双精度值。

 SQL>SELECT PI(); +---------------------------------------------------------+ | PI()                          | +---------------------------------------------------------+ | 3.141593                        | +---------------------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

贺, 贺朝

关于作者: 贺朝

为您推荐